Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde “Bütün insanlar onur ve haklar bakımından özgür ve eşit doğar.” ifadesi yer almaktadır. Birçok yasa ve bildirgede kişilik hakları korunmaya alınsa da her gün yüz binlerce birey cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri öne sürülerek toplumda birçok alanda ayrımcılığa uğramaktadır.

Yaşanan bu ayrımcılığa karşı yıllardır süregelen LGBTI+ hakları savunuculuğu 28 Haziran 1969 yılında New York’ta başlayan Stonewall Direnişi ile evrensel bir boyut kazandı ve bu tarihten beri LGBTI+’lar birçok platformda gösterdikleri temsiliyet ve savunuculuk faaliyetleri ile sahip olmaları gereken hakların büyük bir bölümünü kazanmış olsalar da bu mücadele hala sona ermiş değil.

Toplumun her alanında yaşanan ayrımcı nefret unsurları sağlık sektöründe de etkisi göstermektedir. Birçok LGBTİ+ başvuru aşamasından itibaren sağlık kuruluşlarında karşılaştığı fobik tutumlar ve stigma korkusu ile sağlık hizmetlerine erişimlerini ertelemekte veya reddetmektedir. Bu durum LGBTİ+’ları fiziksel ve mental sağlık açısından daha dezavantajlı konuma düşürmekte ve olası sağlık problemlerinin erken tanı ve tedavi şansını oldukça düşürmektedir. Tüm LGBTİ+’ları etkileyen bu durumun boyutları na-translara kıyasla  translar ve non-binarylerde daha vahim seviyelere ulaşmıştır. Araştırmalar her 5 trans bireyden 1’inin hiç bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşamadığını ve yarısından fazlasının trans sağlığı hakkında bilgi sahibi olan doktorlar ve kuruluşlara erişemediğini belirtmektedir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında heteroseksizim ve diğer birçok unsurun yarattığı fobik tutumlara karşı çeşitli faaliyetler düzenlemek ve geleceğin hekim adaylarının cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli hasta yaklaşımı konusunda bilgilendirebilmek adına bilgilendirmeleri hedefleyen Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Desteklenmiş Projesi’nin ana hedef kitlesi hekim adaylarıdır. En temel haklardan birisi olan sağlık hakkına erişimin engellenmesinin boyutları ve bu durumun önüne geçmek adına yapılabileceklerin geleceğin sağlık çalışanlarına aktarılması, toplumun LGBTİ+ konusunda bilgilendirilmesi ve fobi ve ayrımcılıktan uzak bir dünyanın inşası için desteklenmiş projemiz faaliyetler yürütmektedir.